Helpdesk

Met pensioen

Wanneer krijgt u het aanvullend pensioen uitbetaald?

Het Pensioenfonds betaalt u het gespaarde pensioenkapitaal, inclusief het behaalde financiële rendement, uit:

 • op het moment dat u 65 jaar wordt
 • op aanvraag vanaf 60 jaar als u niet meer in de Vlaamse sociale sector werkt.

Als u het pensioenkapitaal op 65 jaar wil ontvangen, hoeft u voorlopig niets te doen. Als u 65 jaar wordt, zal het Pensioenfonds u het formulier sturen waarmee u uw pensioenkapitaal kan opvragen.

Als u aan de voorwaarde voldoet om het pensioenkapitaal op te vragen vóór uw 65ste, kan u de uitbetaling vragen aan de hand van de formulieren die u op de website terugvindt (F130.09).

Wat moet u doen om uw pensioenkapitaal te krijgen?

Als u 65 jaar wordt, bezorgt het Pensioenfonds u een formulier waarop u uw persoonlijke gegevens moet invullen. Dit formulier stuurt u samen met de nodige bewijsstukken terug naar het fonds. Daarna wordt het pensioenkapitaal op uw bankrekening gestort.

Kan het pensioenkapitaal ook vroeger worden opgevraagd?

Als u niet meer werkt in de sociale sector, kan u het pensioenkapitaal al vanaf 60 jaar opvragen. Deze vervroegde uitkering dient u aan te vragen met behulp van het document dat u terugvindt op de website (F130.09).

Afkoop van de verworven rechten voordien, voorschotten op het pensioenkapitaal of de reserve en in pandgevingen zijn niet toegelaten.

Heeft het aanvullend pensioen een impact op uw wettelijk pensioen?

Neen. Het pensioenkapitaal wordt betaald bovenop uw wettelijk pensioen. Het pensioenkapitaal heeft op geen enkele manier een invloed op het bedrag van uw wettelijk pensioen.

Betaalt u belasting op uw pensioenkapitaal?

Bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal zal het Pensioenfonds ongeveer één vijfde moeten inhouden.

Als u effectief tot uw 65ste actief blijft, wordt minder belasting ingehouden. In dat geval betaalt u ongeveer 13% belasting in plaats van 20% als u niet actief bent gebleven tot 65 jaar. Onder actief blijven wordt verstaan:

 • u hebt gewerkt tot uw 65ste (of langer)
 • u ontving een invaliditeitsuitkering tot uw 65ste
 • u was uitkeringsgerechtigd werkloos tot uw 65ste.

Bruggepensioneerden komen evenwel niet in aanmerking voor de lagere belasting.

Als u recht hebt op een lagere belasting, moet u de nodige bewijsstukken mee opsturen. Welke bewijsstukken wordt beschreven in de documenten die het Pensioenfonds u toestuurt.

Niettegenstaande het Pensioenfonds al belasting inhoudt op het pensioenkapitaal, moet u het bedrag nog aangeven in uw belastingaangifte. We zullen u het daarop volgende jaar dan ook een fiscale fiche toesturen waarmee een juiste aangifte kan gedaan worden. Tenzij u in een gemeente woont met hoge gemeentebelasting, zal de belasting die al afgehouden werd door het Pensioenfonds, volstaan en moet u verder geen belasting meer betalen op het kapitaal dat u ontving

Een voorbeeld van de uitkering van het kapitaal

In de huidige stand van de wetgeving zullen volgende inhoudingen op uw aanvullend pensioenkapitaal gebeuren:

 • Een RIZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) van 3,55%.
 • Een solidariteitsbijdrage variërend van 0% tot 2%, afhankelijk van de grootte van het pensioenkapitaal. Meestal zal de solidariteitsbijdrage 0% bedragen.
 • Van de overblijvende som wordt een fiscale bedrijfsvoorheffing afgehouden van 20,19% op 60 jaar, 18,17% op 61 jaar, 16,66% op 62 tot 64 jaar en 10,09% op 65 jaar,.
 • Het jaar volgend op het jaar waarin u uw kapitaal ontvangen hebt, stuurt het Pensioenfonds u een fiscale fiche 281.11, die dient om de belastingaangifte in te vullen. Naargelang de gemeente waarin u woont weinig of veel gemeentelijke opcentiemen aanrekent, zal u niets of een beetje moeten bijbetalen bij uw definitieve belastingaanslag.
 • Globaal genomen mag u er van uitgaan dat u van de opname van uw pensioenkapitaal ongeveer 80% zal overhouden.
 • Indien het kapitaal bij overlijden uitgekeerd wordt aan de echtgeno(o)t(e) of een kind dat jonger dan 21 jaar is, moeten er geen successierechten op betaald worden.

Veronderstel even dat het kapitaal dat bij het vervroegd pensioen op 63 jaar uitgekeerd wordt € 300,00 bruto zou bedragen. Nadat alle belastingen en inhoudingen afgehouden werden, krijgt u dan netto € 241,14.

Een overzicht:

Brutobedrag € 300,00
RIZIV-bijdrage (3,55%) € 10,65
Solidariteitsbijdrage (0,00 % tot 2,00 %) € 0,00
Belastbaar deel € 289,35
Voorheffing (direct afgehouden belasting) € 48,21
Netto op uw bankrekening € 241,14

Kan er ook voor een maandelijks pensioen gekozen worden ?

Ja, het is mogelijk om te vragen om het pensioenkapitaal om te zetten in een pensioen dat maandelijks betaald wordt, tenzij het gaat om kleine bedragen. Wellicht zal de eerstkomende jaren het pensioenkapitaal niet omgezet kunnen worden in een maandelijks pensioen.